How it’s made: China’s cloud weavers
How it’s made: China’s cloud weavers

How it’s made: China’s cloud weavers

Triangle 4
Photo: Xinhua/Li Xiang
Photo: Xinhua/Li Xiang