Fall on the Wall
Fall on the Wall

Fall on the Wall

Photo: Xinhua/Chen Yehua