China’s frozen world
China’s frozen world

China’s frozen world

Triangle 4
Photo: Xinhua/Wang Jianwei
Photo: Xinhua/Wang Jianwei