The ice men cometh
The ice men cometh

The ice men cometh

Photo: Xinhua/Wang Kai
Photo: Xinhua/Wang Kai