From China’s first Coke, to tanks in Tiananmen, to Dior in Shanghai
From China’s first Coke, to tanks in Tiananmen, to Dior in Shanghai

From China’s first Coke, to tanks in Tiananmen, to Dior in Shanghai

Triangle 4
Photo: Liu Heung Shing
Photo: Liu Heung Shing