Take a tour of China’s beautiful winter scenery
Take a tour of China’s beautiful winter scenery

Take a tour of China’s beautiful winter scenery

Photo: Xinhua/Ju Huanzong
Photo: Xinhua/Ju Huanzong