Chinese students majoring in crayfish find easy employment
Chinese students majoring in crayfish find easy employment

Chinese students majoring in crayfish find easy employment

Photo: Xinhua/Li Xiang
Photo: Xinhua/Li Xiang