Scent from above
Scent from above

Scent from above

Photo: Xinhua/Zhang Jiuqiang
Photo: Xinhua/Zhang Jiuqiang