Macau chef Liu Guo-zhu recalls cooking for former Chinese leader Deng Xiaoping
Macau chef Liu Guo-zhu recalls cooking for former Chinese leader Deng Xiaoping

Macau chef Liu Guo-zhu recalls cooking for former Chinese leader Deng Xiaoping

Photo: Xinhua/Qian Sijie
Photo: Xinhua/Qian Sijie