Peking duck: are you doing it wrong?
Peking duck: are you doing it wrong?

Peking duck: are you doing it wrong?

Photo: Zhang Pinghui
Photo: Zhang Pinghui