Dry times in China
Dry times in China

Dry times in China

Triangle 4
Photo: Reuters/Sheng Li
Photo: Reuters/Sheng Li