Xi Jinping defends China’s coronavirus response
Xi Jinping defends China’s coronavirus response

Xi Jinping defends China’s coronavirus response

Photo: Xinhua
Photo: Xinhua