Trump calls the EU a ‘foe,’ as it cozies up to China
Trump calls the EU a ‘foe,’ as it cozies up to China

Trump calls the EU a ‘foe,’ as it cozies up to China

Triangle 4
Photo: Xinhua/Yao Dawei
Photo: Xinhua/Yao Dawei