The trade war is hitting China hard in high-tech
The trade war is hitting China hard in high-tech

The trade war is hitting China hard in high-tech

Triangle 4
Photo: Xinhua/Zhan Xincheng
Photo: Xinhua/Zhan Xincheng