Tower of power
Tower of power

Tower of power

Triangle 4
Photo: Xinhua/Fan Peishen
Photo: Xinhua/Fan Peishen