Hitting children could soon be banned in China
Hitting children could soon be banned in China

Hitting children could soon be banned in China

Photo: Xinhua/Huang Xiaobang
Photo: Xinhua/Huang Xiaobang