Hong Kong train derails during rush hour
Hong Kong train derails during rush hour

Hong Kong train derails during rush hour

Photo: SCMP/Felix Wong
Photo: SCMP/Felix Wong