Hong Kong’s gardens in the sky
Hong Kong’s gardens in the sky

Hong Kong’s gardens in the sky

01:33
Photo: Photo: SCMP/Calvin Guan
Photo: Photo: SCMP/Calvin Guan