Don’t be like Ivanka. Know your Chinese proverbs
Don’t be like Ivanka. Know your Chinese proverbs

Don’t be like Ivanka. Know your Chinese proverbs

Photo: AFP/Brendan Smialowski
Photo: AFP/Brendan Smialowski