Pigs for philatelists
Pigs for philatelists

Pigs for philatelists

Photo: Xinhua/Li Rongxin
Photo: Xinhua/Li Rongxin