Dragon dancing in the schoolyard
Dragon dancing in the schoolyard

Dragon dancing in the schoolyard

Triangle 4
Photo: Xinhua/Ou Dongqu
Photo: Xinhua/Ou Dongqu