South Korea has been relaxing social distancing, but is it too early?
South Korea has been relaxing social distancing, but is it too early?

South Korea has been relaxing social distancing, but is it too early?

Photo: Reuters/Kim Hong-Ji
Photo: Reuters/Kim Hong-Ji