Singapore deploys robot to promote safe distancing among park visitors
Singapore deploys robot to promote safe distancing among park visitors

Singapore deploys robot to promote safe distancing among park visitors

01:24